YHS_5198

Onderwijs in groep 1 en 2

Als je kind op De Tamboerijn komt, zorgen de juf en de andere kleuters voor een warm welkom en veel uitleg over de gang van zaken!

Verwonderen en ontdekken

We zien je kleuter als degene die van nature kan verwonderen en ontdekken. Je kind ontdekt zijn leefwereld spelend en leert zo al doende. In groep 1 en 2 zijn er daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen. In het lokaal en daarbuiten kan je kind veel kennis opdoen over zijn eigen wereldje. Bij de kleuters staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Goed met jezelf en anderen omgaan en je veilig voelen in de groep zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen. Daarnaast maken we gebruik van de taalgevoeligheid van deze leeftijd en bieden Engels aan vanaf groep 1.

Doelen

Concrete onderwijs- en ontwikkelingsdoelen zijn het vertrekpunt voor alle leren en voor de groei van je kind, in alle facetten. We kijken in onze observaties naar:

  • de sociale ontwikkeling: hoe de kleuter zich voelt en hoe hij zich uit;
  • de persoonlijkheidsontwikkeling: hoe zelfstandig een kind is;
  • de motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek;
  • de taalontwikkeling: woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid en Engels;
  • de cognitieve ontwikkeling: waarnemen en denkvaardigheden;
  • de creatieve en muzikale ontwikkeling.

Hoog- en meerbegaafde leerlingen

Hoort je kind bij de 4- en 5-jarigen die zich sneller ontwikkelen dan gebruikelijk? Dan stimuleren we die groei met extra uitdagend materiaal. Lees meer over hoe we omgaan met andersdenkende, hoog- en meerbegaafde kinderen.

Twee jaar kleuteren in dezelfde groep

We zien dat jonge kinderen zich pedagogisch en didactisch sprongsgewijs en op verschillende niveaus ontwikkelen. de juf heeft alle kleuters twee jaar in de groep en kent ze als geen ander. Ze biedt werkjes en activiteiten aan op maat, vooral ook als de oudere kleuters naar groep 3 toe groeien.

Warme overdracht

We zorgen samen met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal altijd voor een goede overdracht van je kind. Zowel ‘op papier’ als tijdens een overleg tussen de juf en de leidsters. Voor de voor- en vroegschoolse educatie werken we samen met de collega’s van het kindcentrum.

Stroomt je kind in groep 3 of hoger in, dan vind je in de schoolgids meer informatie over het onderwijs in die klassen.

Aanmelden