YHS_5416

Leerlingenzorg

Soms heeft je kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. We hebben daarvoor een uitgebreid aanbod. Lees meer hierover in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Onze dagelijkse observaties en het leerlingvolgsysteem helpen ons de extra leerbehoefte van je kind tijdig te signaleren en aan te pakken. Zo kunnen we zo veel mogelijk onderwijs op maat bieden. Juf Monique is de intern begeleider, zij coördineert de leerlingenzorg.

Passend onderwijs

Álle leerlingen bieden wij zo goed mogelijk passend onderwijs aan op grond van leer- en onderwijsbehoeften: met extra zorg of met extra uitdaging. Deze leerlingen hebben we al vroeg in beeld door observatie en onderzoek/toetsing. Ze krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.

Voor- en vroegschoolse educatie

Sommige kinderen komen vanaf 2,5 jaar in aanmerking voor extra tijd op de peuterspeelzaal, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Dit heet voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Er is een nauwe samenwerking tussen de gemeente, peuterspeelzalen en scholen. Vanuit De Tamboerijn is de intern begeleider hierbij betrokken. Als je kleuter extra uren naar de peuterspeelzaal is geweest, kijken we goed hoe we daarop aansluiten met ons onderwijs en ondersteuning.

SOT

Het schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit deskundigen zoals een orthopedagoog, een ambulante begeleider en de intern begeleider (IB’er). Samen met de ouders bespreken we de zorgleerlingen. Zo komen we tot een ondersteuningsplan (na observaties en onderzoek) en een passende aanpak.

Aanmelden